Maatregelen in verband met coronavirus

De Nederlandse Bisschoppengaven maatregelenin verband met het coronavirus. Alle publieke liturgische vieringen door de week en in het weekend worden tot tenminste 31 mei (Pinksterzondag) afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM,en aangescherpt door het laatste advies van regeringswege d.d. 23 maart. Wanneer er in beperkte kringwel een viering is, zal de celebrant volgens strikte richt-lijnen handelen. Alle parochies ontvingen via hetbisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en hetbedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het corona-virus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kringen worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. De Bisschoppen dispenseren iedereen in deze crisistijdom deel te nemen aan de H.Misen wijzen op de mogelijkheidom thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.Ten slotte vragen de bisschoppenom onderstaand gebed te bidden:

God,toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,vertroosting in ziekte en lijden.Wees ons, uw volk, nabij en genadignu wij allen de gevolgen ondervindenvan het uitgebroken corona-virus.Wees een Beschermer voor hendie dit virus hebben opgelopen,Wij bidden voor hen om hoop en genezing.Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit viruszijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijnin de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werkten dienste van heel de samenleving.Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van onsen dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van onsbestaan ervaren.Versterk ons geloof en onze hoopzodat wij ons altijd zonder aarzelen overgevenaan uw vaderlijke voorzienigheid.Door Christus onze Heer.Amen.

Voor onze parochie werden de volgende besluiten genomen:

-In de kapel van pater Karel zullen tot nader order de H.Missen van maandag en donderdagavond komen te vervallen, wel is de kapel open voor gebed.

-De afgesproken misintenties van de weekendmissen zullen -indien mogelijk in overleg-met debetreffenden worden verplaatst naar een later tijdstip.

-De kerk is op zaterdag en zondag rond de normale mistijden geopend voor wie wil binnenkomen voor gebed of een kaarsje aan te steken.

-Uitvaartmissen zullen in overleg met de familie en volgens de regels van het RIVM waardig plaatshebben in zo klein mogelijke kring.

-Zouden er van overheidswege striktere bepalingen komen zullen we e.e.a. uiteraard aanpassen.

Liturgische Kalender

Ingevolgebovenstaand bericht en het verschijnen van het eerstvolgende nummer van de Munstergelaener op 26 april zal het navolgendegelden:

-Alle openbare vieringen komen te vervallen.

-Palmzondag 5 april worden BUITEN aan de kerkdeur manden met gewijde palm neergezet.

-Goede Vrijdag zal om 15.00 uur de zware klok luiden, zodat U thuis zich met het sterven van de Heer biddend kunt verenigen.

-Het Vormsel was al verzet naar 24 mei, maar we zullen de Vormelingen informeren over een nieuwe datum.

-De Eerste H.Communie op Hemelvaart 21 mei zal niet kunnen plaatsvinden, ook daarvoor zal een nieuw tijdstip gezocht worden en info gegeven.

-Op alle dagen zal de pastoor verder privé de H. Mis celebreren, op de voorspraak van de H. Pater Karel tot intentie van alle parochianen, dat wij gespaard mogen blijven, dat de getroffenen spoedig mogen genezen en de doctoren verplegenden kracht en sterkte mogen krijgen om hun verantwoordelijke taak goed te kunnen vervullen.

Graag zag ik het anders, maar de situatie is zodanig nijpend geworden dat dit de enige oplossing is. Voor ziekencommunie en evt. ziekenzalving ben ik uiteraard beschikbaar. Hou vooral de goede moed er in, misschien kan onderstaand gedicht daar wat bij helpen. En moge het voor U allen evengoed een Zalig Pasen worden, de Heer is Verrezen en Zijn Licht zal ook nu over ons blijven stralen!

H. Broers, pastoor

Ter overweging…

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen.
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw Vaderhart.
P. Scheepers

Viering Heilige missen

Normaal gesproken wordt volgens onderstaand schema in onze parochie de H. Eucharistie gevierd.

In het weekend:
Zaterdagavond 18.30 u. H.Mis (zo mogelijk met volkszang).
Elke derde zaterdag van de maand wordt in de mis meerstemmig gezongen.
Zondag 08.30 u. gelezen H.Mis en om 10.00 u Hoogmis met gregoriaans - cantor of meerstemmig door zangkoor.
Elke derde zondag van de maand is de Hoogmis meerstemmig gezongen.

Voor de gezongen missen zie de kalender in de Munstergelaener.

Door de week:
Maandag 18.00 u H.Mis in de Pater Karel Kapel
Dinsdag en woensdag 08.30 u H.Mis in de Kerk
Donderdag 18.00 u H.Mis in de Pater Karel Kapel
Vrijdag 08.30 u in de Kerk, H.Mis volgens Latijnse Ritus van 1962

Opmerking:
A. In geval van uitvaart of vooravondmis bij uitvaart komt indien deze op dinsdag of woensdag vallen op deze dagen de ochtendmis te vervallen.
B. In de periode van de zomervakantie is er op zondag slechts één H.Mis om 09.15 u.
C. De mis in de Tridentijnse Ritus van vrijdagochtend gaat in principe steeds door.

H.Missen volgens Tridentijnse Ritus van 1962

Met ingang van 14 september 2007, feest van de Kruisverheffing, is het Romeins Missaal, Brevier en Rituale uit 1962 gaan gelden als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse Kerk. De 'huidige' liturgie van Paulus VI is de gewone vorm. Er is dus slechts één ritus in twee vormen. Dat schrijft paus Benedictus XVI op 7 juli in een brief aan de bisschoppen, bij de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum.
Tijdens weekdagen kan de 'oude liturgie' vrij gevierd worden, op zon- en feestdagen kan er één dergelijke liturgie gevierd worden. Ook bijzondere missen zoals bij huwelijken, begrafenissen en bijvoorbeeld bij bedevaarten kunnen te allen tijde volgens het Missaal van Johannes XXIII gevierd worden. Vereist is wel dat de betreffende priester de juiste kennis en ervaring heeft en er geen beletsels zijn. De lezingen kunnen ook in de volkstaal met gebruikmaking van door de Apostolische Stoel erkende edities.
De pastoor kan ook toestemming geven voor het gebruik van het oude Rituale Romanum bij de toediening van het Doopsel, Huwelijk, Boete en Verzoening en Ziekenzalving. De bisschop mag het Vormsel toedienen met gebruikmaking van het Oude Ritueel. Verder mogen alle geestelijken het Romeins Brevier van Johannes XXIII gebruiken.

De bisschoppen van Nederland vragen de priesters om gelovigen die verzoeken deel te kunnen nemen aan de viering van de eucharistie volgens de Tridentijnse ritus, welwillend tegemoet te treden. Dat schrijven de bisschoppen in hun reactie op het op 7 juli verschenen motu proprio Summorum Pontificum.
…"Summorum Pontificum is allereerst een rijke en diepe spirituele reflectie over de traditie van de vierende Kerk die God lof en dank zegt. Daarnaast schept de paus aangepaste kaders voor het buitengewone gebruik van het Missale Romanum volgens het Concilie van Trente, overeenkomstig de uitgave van paus Johannes XXIII in 1962", aldus de bisschoppen.
…"De grotere mogelijkheden voor het gebruik van de Tridentijnse liturgie is evenwel geen diskwalificatie van de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, volgens het missaal van paus Paulus VI uit 1970. Beide vormen zijn volwaardige uitingen van de liturgische traditie van de Rooms-Katholieke Kerk. De liturgie volgens het missaal van 1970 blijft de gewone, gebruikelijke vorm, terwijl de liturgie volgens het missaal van 1962 als buitengewone vorm van dezelfde Romeinse liturgie gevierd kan worden".
…"Het Romeins Missaal volgens het Concilie van Trente, uitgevaardigd door de heilige paus Pius V en sindsdien bekrachtigd door meerdere pausen, is immers eeuwenlang de wijze geweest waarop de priesters van de Latijnse ritus het Heilig Misoffer hebben opgedragen. Het is de wijze waarop de rooms-katholieke gelovigen het sacrament van de eucharistie hebben gevierd als bron en hoogtepunt van hun gelovig leven. Generaties lang hebben gelovigen zich geestelijk gevoed en gesterkt door deze vorm van liturgie, die ook vele heiligen ten diepste heeft bezield."

Wij zijn in Munstergeleen deze nieuwe liturgische mogelijkheid vanaf 14 september gaan benutten tijdens de H.Mis van de vrijdagochtenden om 08.30 uur in de Pater Karel Kapel. Er is voorzien in een duidelijk tekstboekje om de H.Mis goed te kunnen volgen. U kunt natuurlijk ook Uw oude missaal -indien U daarover nog beschikt- meebrengen.


Speciale H. Eucharistievieringen:
5 Januari (sterfdag van heilige Pater Karel)
- In de ochtend: Mis in de Pater Karel Kapel
- Hoogmis in de St. Pancratius kerk om 19.00 u

1e weekend van februari
Hoogmis met Blasiuszegen (zegen ter voorkoming van keelziekten)

9 Februari Feest van St. Apollonia, 2e patrones kerk,
In dichtstbijzijnde weekend: na de H. missen verering van de reliek (wordt aangeroepen tegen kiespijn)

12 Mei Feest van St. Pancratius, Kerkpatroon
In dichtstbijzijnde weekend: na de H. missen verering van de reliek

In de maanden Mei en Oktober
Rozenkransgebed op maandag en donderdag 20 minuten voor aanvang van de H.Mis

3 Juni Heiligverklaringsdag Pater Karel (2007)
19:00 plechtige meerstemmig gezongen Hoogmis (meestal Pontificaal)


Laatste zondag van Juni of 1e van Juli gezinsmis 
met voertuigenzegening aan het begin van de vakantietijd

16 Oktober Wandel - Bidtocht - Pater Karel,
Voorheen zaligverklaringsdag (1988), 
07:00 H.Mis in de Pater Karel Kapel, vervolgens wandelen we circa 12 km. langs veldkruisen in de omgeving.
We besluiten de tocht met het vereren van de relieken in de Parochiekerk.


11 December Geboortedag van de Heilige Pater Karel
11:00 H.Mis in de Pater Karel Kapel.

29 December St. Johannes Evangelist
Patroon van de wijnbouwers, aansluitend aan de H.Mis zegening en nuttiging van wijn. 
19:00 Hoogmis in de St. Pancratiuskerk