Pater Karel
Agency

Pater Karel

Ga naar Pater Karel

Munstergelaeners
Marketing

Munstergelaeners

Download de digitale Munstergelaeners

Kerkhof Munstergeleen
People

Kerkhof Munstergeleen

Ga naar Kerkhof Munstergeleen

Beste Parochianen,

het is helaas een heel trieste mededeling waarmee wij ons tot U moeten richten.
In het wekend van 26 april is onze Pastoor getroffen door een zwaar hartinfarct en per ambulance naar het Universitair Medisch Centrum te Maastricht overgebracht.
De hele daaropvolgende week heeft hij daar verbleven. Zijn hart is gekatheteriseerd en in de hartslagaders ter voor-en achterzijde is een stent van c.a. 4 cm aangebracht.
Op vrijdagmiddag 1 mei mocht hij in stabiele toestand het ziekenhuis weer verlaten. Echter, hij is nog zwak van conditie, hetgeen moge blijken uit het feit dat de ejectiefractie (=uitpompwaarde)waarde van het hart van een normale persoon 60-70 % bedraagt, bij hem is deze waarde slechts 37 %. Hij heeft zware medicatie om e.e.a. stabiel te houden.
Door de doctoren is hem absolute rust opgelegd voor de komende periode, en zal tevens een project van revalidatie ingaan.
Daarom is in overleg met de Vicaris-Generaal van het Bisdom Roermond besloten een ziekteverlof van –voorlopig- twee maanden in acht te nemen (t/m 1 juli).
De Pastoor laat U allen hartelijk groeten en vraagt of U zo af en toe eens een Weesgegroetje voor hem zou willen bidden, om het lichamelijk te dragen en ook geestelijk een plaats te kunnen geven.
R.K. Kerkbesturen St. Pancratius,
Christus Koning-H.Antonius van Padua.

Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:
- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels
Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:
Pater Martin de Korte c.p.,
P.C. Houbenstraat 9,
06.53.75.45.54

Voor administratieve vragen:
Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vrancken,
Martinusstraat 9,
06.23.12.48.28

Voor kerkhofaangelegenheden:
De Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30.28.32.41

Maatregelen in verband met coronavirus

De Nederlandse Bisschoppengaven maatregelenin verband met het coronavirus. Alle publieke liturgische vieringen door de week en in het weekend worden tot tenminste 31 mei (Pinksterzondag) afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM,en aangescherpt door het laatste advies van regeringswege d.d. 23 maart. Wanneer er in beperkte kringwel een viering is, zal de celebrant volgens strikte richt-lijnen handelen. Alle parochies ontvingen via hetbisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en hetbedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het corona-virus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kringen worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. De Bisschoppen dispenseren iedereen in deze crisistijdom deel te nemen aan de H.Misen wijzen op de mogelijkheidom thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.Ten slotte vragen de bisschoppenom onderstaand gebed te bidden:

God,toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,vertroosting in ziekte en lijden.Wees ons, uw volk, nabij en genadignu wij allen de gevolgen ondervindenvan het uitgebroken corona-virus.Wees een Beschermer voor hendie dit virus hebben opgelopen,Wij bidden voor hen om hoop en genezing.Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit viruszijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bidden voor allen die werkzaam zijnin de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werkten dienste van heel de samenleving.Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van onsen dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van onsbestaan ervaren.Versterk ons geloof en onze hoopzodat wij ons altijd zonder aarzelen overgevenaan uw vaderlijke voorzienigheid.Door Christus onze Heer.Amen.

Voor onze parochie werden de volgende besluiten genomen:

-In de kapel van pater Karel zullen tot nader order de H.Missen van maandag en donderdagavond komen te vervallen, wel is de kapel open voor gebed.

-De afgesproken misintenties van de weekendmissen zullen -indien mogelijk in overleg-met debetreffenden worden verplaatst naar een later tijdstip.

-De kerk is op zaterdag en zondag rond de normale mistijden geopend voor wie wil binnenkomen voor gebed of een kaarsje aan te steken.

-Uitvaartmissen zullen in overleg met de familie en volgens de regels van het RIVM waardig plaatshebben in zo klein mogelijke kring.

-Zouden er van overheidswege striktere bepalingen komen zullen we e.e.a. uiteraard aanpassen.

Liturgische Kalender

Ingevolgebovenstaand bericht en het verschijnen van het eerstvolgende nummer van de Munstergelaener op 26 april zal het navolgendegelden:

-Alle openbare vieringen komen te vervallen.

-Palmzondag 5 april worden BUITEN aan de kerkdeur manden met gewijde palm neergezet.

-Goede Vrijdag zal om 15.00 uur de zware klok luiden, zodat U thuis zich met het sterven van de Heer biddend kunt verenigen.

-Het Vormsel was al verzet naar 24 mei, maar we zullen de Vormelingen informeren over een nieuwe datum.

-De Eerste H.Communie op Hemelvaart 21 mei zal niet kunnen plaatsvinden, ook daarvoor zal een nieuw tijdstip gezocht worden en info gegeven.

-Op alle dagen zal de pastoor verder privé de H. Mis celebreren, op de voorspraak van de H. Pater Karel tot intentie van alle parochianen, dat wij gespaard mogen blijven, dat de getroffenen spoedig mogen genezen en de doctoren verplegenden kracht en sterkte mogen krijgen om hun verantwoordelijke taak goed te kunnen vervullen.

Graag zag ik het anders, maar de situatie is zodanig nijpend geworden dat dit de enige oplossing is. Voor ziekencommunie en evt. ziekenzalving ben ik uiteraard beschikbaar. Hou vooral de goede moed er in, misschien kan onderstaand gedicht daar wat bij helpen. En moge het voor U allen evengoed een Zalig Pasen worden, de Heer is Verrezen en Zijn Licht zal ook nu over ons blijven stralen!

H. Broers, pastoor

Ter overweging…

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen.
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw Vaderhart.
P. Scheepers

Kerkbalans

Aan het eind van dit artikel kunt U de mooie kleurrijke folder downloaden voor de jaarlijkse kerkbijdrage actie.

Zo valt ze dit keer bij iedereen in huis, en we hopen dat het een aanmoediging mag zijn om de parochie te steunen. Immers, zonder uw bijdrage, al is ze misschien maar klein, kan de parochie niet voortbestaan.

Dankbaar zijn wij voor de trouwe deelnemers die al jaren meedoen en wellicht ook voor dit jaar reeds hun bijdrage hebben overgemaakt!

Doet U nog niet mee? Overweeg toch eens met het lezen van de folder of U ons zou kunnen steunen.

Alvast heel hartelijke dank!

 

Welkom

Beste bezoeker van de Sint Pancratius parochie te Munstergeleen,

De Munstergeleense Pancratiusparochie heeft een oude historie, reeds 800 jaar gaat onze geschiedenis terug. In de bescheiden van het Adellijk klooster St. Gerlach bevindt zich een stuk dat gedateerd is in 1202, waarin Munstergeleen uitdrukkelijk genoemd wordt.

In het jaar 2000 vierden wij het 75 jarig bestaan van ons huidige kerkgebouw.
Op deze site vindt u allerlei nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze kerk en parochie. Voor nieuwe parochianen kan deze site praktisch hulp bieden bij de kennismaking met de nieuwe omgeving. Wij hopen dat deze elektronische kennismaking voor hen kan leiden tot een zich spoedig thuis voelen in onze Munstergeleense gemeenschap.

Ons kerkgebouw, is allereerst een ontmoetingsplaats bij uitstek van God met ons mensen. Hier worden kinderen en volwassenen door het Doopsel opgenomen in de geloofsgemeenschap van Kerk van Christus en luisteren we naar het levende woord Gods. Hier vindt men elkaar in vergeving en verbroedering aan de Tafel des Heren als het H. Misoffer wordt opgedragen. Hier wordt de liefde van twee mensen bevestigd en bezegeld in het Huwelijkssacrament. Hier wordt aan overledenen de laatste eer gebracht voordat zij rust vinden bij God. Hier wordt gebeden en gemediteerd, zoekend naar uitkomst in deze jachtige tijd. Dit wordt er in onze kerk gedaan en beleefd, en wij nodigen elke parochiaan van harte uit dit met ons mee te beleven.

Mogen wij u ter overweging geven na het surfen op deze site, eens te overwegen op welk terrein u voor de kerk verdienstelijk zou kunnen zijn, want alleen samen kunnen we onze geloofsgemeenschap in stand houden en doorgeven aan de komense generaties.


Namens het kerkbestuur,
H.Broers, Pastoor en Mark Trompetter, webmaster

 

 

Parochie Sint-Pancratius

Kerkstraat 3, 6151 CK Munstergeleen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.